Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Bohumila Güntherová
IČO : 02538644
e-mail: info@masaz-relax.cz
Tel.: 733 571 888


Masážní služby jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

Úvodní ustanovení

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen “VOP”, upravují smluvní vztahy mezi Bohumilou Güntherovou, dále jen „provozovatel“ a osobou kupující si masérské služby, dále jen „zákazník“, při objednání služeb, nabízených provozovatelem na stránkách www.masaz-relax.cz.

2.    Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetových stránkách www.masaz-relax.cz.

3.    Tyto VOP se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a zákazníkem.

4.    Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat.

Rozhodné právo a právní režim

1.    Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Proces objednání služeb a jejich úhrady

1.    Objednání – Zákazník vyjadřuje objednáním, nebo zakoupením dárkového certifikátu, svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka provozovatelem.

2.    Provozovatel není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná.

3.    Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.

4.    Služby jsou hrazeny zákazníkem v hotovosti, nebo převodem na účet.

Podmínky čerpání dárkových certifikátů

1.    Dárkový certifikát lze uplatnit, a služby čerpat, pouze do 6 měsíců od data zakoupení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Datum expirace je na dárkovém certifikátu vždy uvedeno.

2.    Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat e-mailem, nebo telefonicky na čísle 733 571 888 (uvedeném také na dárkovém certifikátu) v dostatečném předstihu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při rezervaci masáže pro ověření platnosti.

3.    Dárkový certifikát není směnitelný za hotovost a nelze ho vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky.

4.    V případě, že je klient objednán a bez zrušení závazné rezervace předem se nedostaví, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z dárkového certifikátu odečte nebo mu propadá.

5.    Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový certifikát daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

Všeobecné obchodní podmínky

1.    Termín návštěvy:

a)    Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat e-mailem, nebo telefonicky.

b)    Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas.

2.    Přeobjednání:

a)    Pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky nebo SMS zprávou nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka a bude požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového certifikátu.

 

Odmítnutí a předčasné ukončení masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

 

Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během masáže bude zákazník chovat nepřístojným způsobem

Souhlas zákazníka

Pokud se zákazník rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj souhlas s těmito VOP.

Ceník masáží

Ceník masáží je na webových stránkách www.masaz-relax.cz/cenik

Ochrana osobních údajů

1.    Zpracování osobních údajů

2.    Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

 

Závěrečná ujednání

1.    Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

2.    Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto VOP uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 8. 2022.

 

Kontraindikace k masážím

Onkologická onemocnění, horečnatá nebo zánětlivá onemocnění, užívání antibiotik, kožní problémy, křečové žíly, těhotenství, vysoký krevní tlak (nekompenzovaný), očkování aj. 

 

 

 

© 2022 masaz-relax.cz